CASTELLUM - NOVÉ CENTRUM RUSOVIEC
urbanisticko-architektonická súťaž vyhlásená Mestskou časťou Bratislava - Rusovce v spolupráci s ROT-Oproti kaštieľu, s.r.o.

Press & News

Zmeny a doplnky územného plánu č. 02 nadobudli účinnosť ....

01.02.2012

Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 400/2011 dňa 15. 12. 2011 bola schválená územnoplánovacia dokumentácia Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02. Záväzná časť Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 01 bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 17/2011 z 15. 12. 2011, ktoré nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 2012. O ďalšom postupe a pripravovaných krokoch projektu CASTELLUM budeme priebežne informovať.

 

http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11031298&p1=60031

Priložené súbory
Facebook
© 2010 Castellum. Všetky práva vyhradené. Design & programming by Soyamedia